DSC_3917.JPG

Vnitroblok Táborská

Sednout si na balkón a dívat se do zeleně

Vnitroblok dnes

Řešené území (parc. č. 615/2, kú Nusle) tvoří část vnitrobloku o rozloze 1035 m2, který je v majetku MČ Praha 4. Pozemek z jižní strany přiléhá k 5 bytovým domům v ulici Táborská (číslo popisné 36, 38, 40, 42, 44), z východu sousedí s dvoupodlažní budovou na sousední parcele, z jihu a západu je ohraničen zdí. V jihozápadním rohu je umístěna stavba občanského vybavení (parc.č. 615/3, č.p. 1691), ve které sídlí Městská policie Praha 4.

Dvůr je volně přístupný průjezdem domu č.p. 44, který je opatřen závorou. Vstupní vrata se neuzavírají ani v noci. Domem č.p. 36 vede přístup k objektu policie. Celý prostor je zadlážděný, není zde žádný rostlý rostlý terén, zeleň se ve velmi omezené míře vyskytuje pouze v nádobách.

Východní část, která tvoří cca 80 % plochy, je využívaná jako parkoviště pro 25 automobilů. Asi 5 parkovacích stání při objektu na západní straně využívá městská policie. 4 parkovací stání při jižní zdi jsou opatřena přístřeškem. Konstrukce je z lešenářských trubek a plechu, část přístřešku je uzavřená a uzamčená. V jihovýchodním rohu stojí plechová budka. V jihozápadním rohu této části území je boční vchod do budovy policie, u kterého je umístěna řada betonových tvárnic sloužících jako kontejnery na rostliny (keře a břečťan, který porůstá zeď objektu). Místu dominuje členitá nevzhledná zeď na jižní hranici o výšce asi tří podlaží. Dle obyvatel domů se hluk z ulice Táborská odráží od zdi a ruší klid v bytech orientovaných do dvora, čemuž pravděpodobně napomáhají i otevřená vrata vjezdu.

Zbývající část prostoru tvoří předpolí budovy městské policie. Terén je asi o 0,5 m vyvýšený nad terénem parkoviště, obě části spojuje dlážděná rampa, ke které před budovou policie přiléhá zídka z betonových tvárnic. Několik tvárnic na okraji zídky se opět využívá jako truhlíky. V předprostoru policejní služebny je náhodně umístěno 7 keramických květináčů (krychle o hraně asi 50 cm) s menšími keři, v sezóně zřejmě i květinami, které doplňují dvě lavičky (betonová konstrukce s dřevěným sedákem) a dva plechové odpadkové koše. Výrazným prvkem je kruhová cihlová zídka s dřevěným krytím, pravděpodobně studna. U bytového domu stojí 4 kontejnery na odpadky. Další tři popelnice jsou umístěny u závory v průjezdu.

foto vnitrobloku dnes

Hlasování - souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel 28.3.2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s MČ Prahou 4 dne 28. března 2019 debatu. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité cenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou nápady a vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

V dubnu proběhla navazující elektronická anketa. Dala možnost promluvit těm, kdo nemohli dorazit osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 18. března. Někteří doplňovali i své vlastní podněty.

Na základě výsledků setkání a ankety vznikl tento žebříček. Celkem se vyjádřilo 11 lidí.

co ještě zaznělo v anketě

Byla by fajn horolezecká stěna.
Míst na parkování ubývá. Vnitroblok by měl zůstat místem klidu i s ohledem na nájemníky, jež mají do vnitrobloku okna a balkóny, a též by měl zůstat možností, kde v klidu zaparkují.

foto ze setkání 28.3.