DSC_3763.JPG

Vnitroblok Podolská

Klid a ticho uprostřed ruchu velkoměsta

vnitroblok dnes

Uzavřený spojitý vnitroblok o celkové rozloze 1337 m2 tvoří dva pozemky ve správě MČ Praha 4 (parc.č. 24/1 a parc.č. 19, k.ú. Podolí). Centrální prostor obklopují po celém obvodu menší parcely přiléhající k domům, které jsou na některých místech oddělené zdí, jinde s centrem volně propojené. Jedná se o pozemky v soukromém nebo družstevním vlastnictví. Jedna z parcel, na které je umístěn Dům s pečovatelskou službou, je ve správě MČ Praha 4 (parc.č. 34). Řešené území je parkově upravené a téměř po celém obvodě ohraničené skupinami volně rostoucích keřů. Přístup je možný pouze pro pěší.

Část jižního okraje tvoří svah porostlý skalníkem, kterým vede schodiště k jednomu z dvorků. Severní hranici lemuje zeď porostlá břečťanem, v jejímž středu je uzamykatelná branka (přístup do dvora Domu s pečovatelskou službou). Prakticky celá plocha je zatravněná, pouze v severní části je menší dlážděná plocha, na které jsou umístěny dva stoly a čtyři lavičky. Dalších 8 laviček je rozmístěno po obvodu vnitrobloku. Od plochy vede rovnoběžně se severní zdí dlážděná cesta, se schodištěm na jihu je dlážděná plocha propojena nenápadnými betonovými nášlapy, které vedou i k lavičkám při západním okraji.

Z vegetačních prvků jsou významné především vzrostlé stromy. Dominantou prostoru je javor a pajasan v západní části, hrušeň a řada 4 bříz na východě. Ty doplňuje skupina dřevin v jihozápadním rohu a několik dalších menších stromů. Keřové patro je kromě skupin po obvodu (bezinky, tavolníky, a další) zastoupeno i několika solitérními jedinci - opadavými i stálezelenými (tisy, kdoulovec, kalina, hortenzie a další) při severní zdi také půdopokryvnými dřevinami.

V prostoru jsou umístěny dva herní prvky - pružinová houpačka u laviček na východě a houpačka zavěšená na větvi v jihozápadním rohu. U dlážděné plochy je 5 vyvýšených dřevěných záhonů na pěstování, v severozápadním rohu se odhazuje kompost.

foto vnitrobloku dnes

mapa+Podolsk%C3%A1.jpg

Hlasování obyvatel - souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel 3.4.2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s MČ Prahou 4 ve středu 3. dubna 2019 debatu, které se zúčastnilo 10 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité cenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou nápady a vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

V březnu proběhla navazující elektronická anketa a papírová anketa v Domě s pečovatelskou službou. Dala možnost promluvit těm, kdo nemohli dorazit osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 3. dubna. Někteří doplňovali i své vlastní podněty. V elektronické anketě hlasovalo 17 lidí a v papírové 7 lidí.

Na základě výsledků setkání a ankety vznikl tento žebříček. Celkem se vyjádřilo 34 lidí.

co ještě zaznělo v anketě

Možná by bylo dobré likvidovat plevele a vysévat trávu.
Větší možnosti k posezení /stoly, lavice.
Zájem vašeho spolku o náš vnitroblok se nám nelíbí a na vaši aktivitu hledíme s velkými obavami. V lokalitě vůbec nebydlíte a je vám jedno, komu zničíte bydlení. Ve vnitrobloku chceme zachovat stávající stav a nic na něm neměnit.foto ze setkání 3.4.2019