DSC_3817.JPG

Vnitroblok Nad Přívozem

Parkování ano, ale nevyužít jen pro tento účel

vnitroblok dnes

Podlouhlý vnitroblok se nachází mezi obytnou zástavbou v ulici Na Mlejnku a Ke Krči. Volný přístup je umožněn od severu z ulice Nad přívozem. Řešené území o výměře cca 1500 m2 tvoří západní část pozemku (p.č.1847) ve správě MČ Praha 4, která přiléhá k řadě šesti obytných budov v ulici Ke Krči (parcelní číslo 1837/5 - 1837/10). Východní hranici tvoří plot, který dvůr odděluje od menších dvorků přiléhajících k řadě budov v ulici Na Mlejnku.

Vnitroblok je z velké části využíván jako parkoviště pro rezidenty. Celým územím od vjezdu na severu prochází páteřní štěrková komunikace, která na jihu končí před garážemi umístěnými v přízemí domu č.p. 1002. Plocha mezi cestou a budovami slouží téměř výhradně k parkování. Povrch je zde nepropustný betonový, zčásti rostlý. Na dvou místech jsou záhony s individuální výsadbou obyvatel - za vstupem je menší nepříliš reprezentativní plocha s hlohem, květinami a pěšinkou ohraničená zábradlím z lešenářských trubek a dále na jih pak větší esovitý záhon ohraničený betonovými tvárnicemi, který kopíruje vybíhající roh domu č.p. 1001.

Celý západní okraj komunikace od severu k jihu lemují parkovací stání na rostlém terénu, původně zřejmě živelná, dnes pronajímaná, z toho 14 parkovacích míst je krytých přístřešky z trubek a plechů. Za parkovacím pruhem pokračuje rostlý terén, který se svažuje k oplocení. Tento úzký proužek je zarostlý dřevinami různých taxonů, z velké části náletovými, a břečťanem. Převládají bezinky u vstupu, jižněji pak řada smrků. Ze vzrostlých stromů je zastoupen jasan, mohutná vrba, jeřáb, bříza a jabloně.

V jihozápadním rohu území je větší (cca 200 m2) vegetační plocha, která je obyvateli využívaná a udržovaná. Její okraj směrem od komunikace je svažitý, terasovitě upravený a osázený rostlinami. Kromě trvalek a květin tu rostou 3 dospělé stromy (dub, javor a jabloň). V navazující travnaté ploše jsou umístěny staré konstrukce na sušení prádla, kompost a rozpadlá lavička.

foto vnitrobloku dnes

Hlasování obyvatel - souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel 18.3.2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s MČ Prahou 4 ve čtvrtek 18. března 2019 debatu, které se zúčastnilo přibližně 30 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité cenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou nápady a vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

V březnu proběhla navazující elektronická anketa. Dala možnost promluvit těm, kdo nemohli dorazit osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 18. března. Někteří doplňovali i své vlastní podněty. V elektronické anketě hlasovalo 19 lidí.

Na základě výsledků setkání a ankety vznikl tento žebříček. Celkem se vyjádřilo 49 lidí.

co ještě zaznělo v anketě

Možnost parkování ano, ale nevyužít jen pro tento účel. Zvelebit tak, aby byly možné i jiné věci.
Vzhledem k absolutní kalamitě parkování Prahy 4 je nabídka věšení prádla či komposty / hmyzí hotel apod. neseriózním řešením současného stavu bez zdravého rozumu politické odpovědnosti. Cílem má být adekvátní řešení současného stavu a budoucího vývoje, nikoli nesmyslná přání bez jakékoli odpovědnosti k budoucímu stavu.
Zanesení přístřešku na parkování do návrhu
Žiju v domě číslo 22 s přestávkami od dětství. Jako malí jsme si na dvoře hráli, rodiče se nebáli a mohli zůstat doma a občas na nás z okna kouknout. Vždycky tu parkovala auta, ale ne v tak velké míře. Zadní část, ta nejhezčí, která spadá pod náš dům, je ideální na relax v přírodě, ale je odtud do domů taky všechny slyšet, a tak by nebylo vítané mít tam zábavní park pro 6 domů:) Jinak jsem pro cokoli, i parkování jsem ochotná se tu vzdát, i když si platím jedno z krytých stání, pokud tu bude bezpečno, omezený vstup jen pro majitele bytů, kompost a záhony + relax zóna a gril. Good luck a díky, že se o to, co bude s dvorem staráte.

foto ze setkání 18.3.2019

blob