DSC_3809.jpg

Vnitroblok Branická

Vytvořit útulno

Vnitroblok dnes

Volně přístupný vnitroblok je vymezen ze severu a západu řadou šesti obytných domů, z jihu sousedí s přízemní zástavbou sousední parcely, východní hranici tvoří řada 23 garáží přístupných z vnitrobloku. Při severním okraji garáží je umístěno oplocené kontejnerové stání, podél kterého vede komunikace propojující pozemek s ulicí Ke Krči. Vjezd není nijak omezen.

Více než polovinu plochy tvoří zpevněné živičné povrchy, na vjezdy do garáží navazuje 4-5 m široká komunikace, kterou od cesty podél řady bytových domů odděluje pruh vegetace, která tvoří jakýsi ostrov zeleně uprostřed prostoru. Úzké proužky vegetace těsně navazují na obytnou zástavbu v západní části, v severní polovině budovy ustupují a plochy zeleně se rozšiřují. Severozápadní roh vnitrobloku pak tvoří čtvercová vegetační plocha, neudržovaná a nevyužívaná.

Parkuje se živelně na zpevněných plochách před domy, místy i na rostlém terénu. Předzahrádky vykazují známky péče obyvatel, rostou tu růže, ibišky, zákula a další keře, objevují se i stálezelené listnaté a jehličnaté dřeviny. Centrální plocha zeleně je z větší části zatravněná, kromě 6 stromů, z nichž za pozornost stojí zejména 3 vzrostlé lípy, tu najdeme množství keřů, především letitých šeříků. Není patrný koncepční záměr výsadby.

Vegetaci doplňují dvě dožívající konstrukce na sušení prádla a čtvercová plocha ohrazená nízkou cihlovou zídkou, zřejmě bývalé pískoviště. Menší plocha vegetace s jedním šeříkem a množstvím odpadků je rovněž u budovy p.č. 1041/2 při vjezdu do vnitrobloku. K vzrostlým dřevinám vnitrobloku patří ještě javor a bezinka v úzkém, obtížně udržovatelném pásu mezi objekty garáží a východním oplocením.

foto vnitrobloku dnes

Hlasování obyvatel - souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel 7.3.2019

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci s MČ Prahou 4 ve čtvrtek 7. března 2019 debatu, které se zúčastnilo přibližně 15 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité autocenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou nápady a vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

V březnu proběhla navazující elektronická anketa. Dala možnost promluvit těm, kdo nemohli dorazit osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 7. března. Někteří doplňovali i své vlastní podněty. V elektronické anketě hlasovalo 26 lidí.

Na základě výsledků setkání a ankety vznikl tento žebříček. Celkem se vyjádřilo 41 lidí.

co ještě zaznělo v anketě

Zatravnit všechny vnitřní komunikace ve vnitrobloku - zámková dlažba, ze které prorůstá tráva
Myslím, ze hlavně by se zde mělo vytvořit útulno, kde by mohly být i záhonky, květiny a místo, kde by mohli lidi pobýt

foto ze sousedského setkání 7.3.2019

historické fotografie

Fotografie poskytl Petr Racek, Branická 16.