hroznova.jpg

dvůr Hroznová 5 -
kousek soukromí

Setkání obyvatel a elektronická anketa

Sousedské setkání k oživení dvora proběhlo ve čvrtek 25. října 2018 v prostorách dvora. Spolek Bieno ve spolupráci s představenstvem domu pozval na setkání všechny obyvatele tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách domu. Dostupní obyvatelé byli osloveni také prostřednictvím e-mailu. Akce se zúčastnilo přibližně 15 obyvatel domu, přítomní byly členové představenstva domu. Další 4 obyvatelé navázali na setkání vyplněním elektronické ankety.

Účel a důvod sběru podnětů

Obyvatelé domu se rozhodli zjistit možnosti oživení dvora a jeho případného lepšího využití. Úkolem vypracovat návrh na oživení pověřili spolek Bieno, který se zabývá navrhováním dvorů spolu s jejich obyvateli. Spolek Bieno sestavil žebříček potřeb a navrhl postup oživení. Součásti přípravy je zjištění limitů dvora, které je nutné respektovat. Spolu s obyvateli a vedením domu byly zjištěny tyto limity:

- dvorem vedou komunikační trasy mezi různými cíli (schodišti, dveřmi, průjezdy a průchody)
- je nutné zachovat vjezd vozidel 
- dvoru se dotýká památková ochrana domu
- limitem jsou peníze, respektive výše nákladů na obnovu

Metoda setkání a elektronické pokračování

Program setkání tvořil sběr a bodování hodnot, problémů a aktivit. Společné setkání bylo doprovozeno živou skupinovou diskusí. Obyvatelé na setkání navrhovali podněty na tři rozdílná témata. Jaké jsou:

A) Vnímané hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat + třídění dle důležitosti
B) Vnímané problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat + třídění dle důležitosti
C) Vnímané vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor + třídění dle důležitosti

Žebříček potřeb

POZNÁMKA: Aby bylo třídění dle důležitosti preferenčními hlasy vyvážené, musí být soubor bodovaných podnětů uzavřen před započetím bodování. Z toho důvodu se obyvatelé v elektronickém hlasování
vyjadřují k dříve získaným podnětům vzešlým na setkání. Svůj podnět mohou zaznamenat, ale není již o něm hlasováno.

Ukázky plachet ze setkání a formuláře elektronického pokračování

Pozvánka na setkání obyvatel 25. října 2018

První společné setkání uživatelů nad podobou dvora. Programem setkání je zjištění problémů, hodnot a vítaných aktivit očima uživatelů dvora a jejich prioritizace.