Halasova 2.JPG

Vnitroblok Halasova - Matěchova - Na Strži - U Strže

Vnitroblok dnes

Vnitroblok Halasova - Matěchova - Na Strži - U strže je otevřený, veřejně přístupný vnitroblok o rozloze cca 5 tisíc m2. Je tvořen 13 parcelami, památkově chráněnými, 9 z nich je majetkem městské části Praha 4. Tři ze soukromých parcel jsou oplocené - 2 menší přiléhající k budovám, třetí o rozloze 350 m2 v centrální části. Zbylé pozemky tvoří spojitý vnitroblok. Od vjezdu v severovýchodní části vede živičná  komunikace k plácku v jihozápadním cípu, který je využíván jako parkoviště. Další zpevněné plochy nejčastěji navazují na budovy, zhruba 80 % povrchu vnitrobloku tvoří rostlý terén.

V centru je umístěno oplocené hřiště pro nejmenší děti s pískovištěm, skluzavkou a houpačkou, lavičkami a menšími koši na tříděný odpad. Další lavičky jsou před některými domy, v centrální části chybí. V celém prostoru se nalézá velké množství kovových konstrukcí pro šňůry na sušení prádla - je zde celkem 20 takových míst. Poblíž vjezdu je jedno vymezené místo na kontejnery s plůtkem z betonových tvárnic, další 3 místa s popelnicemi vznikla živelně.

V lokalitě se nachází 35 stromů - 29 listnáčů a 6 jehličnanů rozmanité druhové skladby, nejčastěji se opakuje jírovec. Většinou se jedná o dospělé vitální jedince. Keřová výsadba je fragmentovaná, stejně tak květinové záhony zakládané obyvateli jednotlivých domů. Jsou zde 4 vyvýšené zeleninové a bylinkové záhony. Dešťová voda není na pozemku zadržována.

Halasova katastr.jpg
 

Hlasování obyvatel - souhrnné výsledky z elektronické ankety a setkání obyvatel 17. 12. 2018

Spolek Bieno uspořádal ve spolupráci se Sousedy nad strží a MČ Prahou 4 v pondělí 17. prosince 2018 debatu, které se zúčastnilo přibližně 25 obyvatel přilehlých domů. K debatě byli pozvání všichni tištěnou pozvánkou, která byla roznesena do poštovních schránek a vyvěšena na nástěnkách. Setkání mělo formu řízené diskuse a sběru podnětů. Každý měl možnost vyjádřit své osobní pocity a postoje bez nutného ohledu na ostatní obyvatele. Lidé byli vyzvání, aby nápady druhých v této fázi nekomentovali, neposuzovali. Cílem tohoto přístupu bylo zjistit celé široké spektrum názorů, nápadů či problémů bez okamžité autocenzury. Základní okruhy otázek zněly:

A) Jaké jsou hodnoty dvoru – co ze současného stavu je vhodné zachovat, rozvíjet, akcentovat? + třídění dle důležitosti
B) Jaké jsou problémy dvoru - co je vhodné pokusit se řešit nebo alespoň neprohlubovat? + třídění dle důležitosti
C) Jaké jsou vítané aktivity - pro jaké činnosti je vhodné vytvořit podmínky a prostor? + třídění dle důležitosti

V lednu proběhla navazující elektronická a papírová anketa. Dala možnost promluvit těm, kdo nemohli dorazit osobně. Respondenti volili odpovědi na tytéž tři otázky. Podněty vycházely z diskuse 17. prosince 2018. Někteří doplňovali i své vlastní podněty. V elektronické anketě hlasovalo 43 lidí. Na základě výsledků setkání a ankety vznikl tento žebříček.

žebříček potřeb

 

foto ze setkání obyvatel 17. prosince 2018